ประกันสุขภาพ Health Me Plus

คุ้มครองสุขภาพในราคาเบาๆ เลือกผ่อน 0% นานสูงสุด 6 เดือน

ประกันสุขภาพ Health Me Plus

คุ้มครองสุขภาพในราคาเบาๆ เลือกผ่อน 0% นานสูงสุด 6 เดือน

รายละเอียดประกัน

ความคุ้มครอง
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
1. ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
1,000,000
3,000,000
5,000,000
10,000,000
1.1 ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน
หมวดที่ 1 ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุด 365 วัน)
           ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย และ/หรือ ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (Intensive Care Inpatient Room) จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ให้เป็นจำนวน 2 เท่าของผลประโยชน์สำหรับค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) สูงสุดไม่เกิน ...15....วัน
8,000
10,000
12,000
15,000
หมวดที่ 2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
 
หมวดย่อยที่ 2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน
10,000
10,000
10,000
10,000
หมวดที่ 3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
หมวดที่ 4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
 
หมวดย่อยที่ 4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee)
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee)
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
หมวดที่ 5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery)
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
1.2 ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
หมวดที่ 6 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
 
หมวดย่อยที่ 6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน ..30.. วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน ..30.. วัน หลังจากออกจากการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย)
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
หมวดที่ 7 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน ..24.. ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง
10,000
10,000
10,000
10,000
หมวดที่ 8 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละครั้ง ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
10,000
10,000
10,000
10,000
หมวดที่ 9 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
15,000
15,000
20,000
20,000
หมวดที่ 10 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
100,000
100,000
100,000
100,000
หมวดที่ 11 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
100,000
100,000
100,000
100,000
หมวดที่ 12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
หมวดที่ 13 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
การมีส่วนร่วมจ่าย
ความรับผิดส่วนแรก
...20,000... บาทต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
ค่าใช้จ่ายร่วม
-
2. ข้อตกลงคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) (รวมการถูกฆาตกรรมและถูกทำร้ายร่างกาย และอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
100,000
100,000
100,000
100,000

ความคุ้มครองเลือกซื้อเพิ่มเติม

1. การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
ความคุ้มครอง
แผน 1
แผน 2
แผน 3
การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก) (1 ครั้งต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี)
1,000
1,500
2,000
2. ผลประโยชน์ชดเชยรายได้ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในอันเนื่องจากการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย
ความคุ้มครอง
แผน 1
แผน 2
แผน 3
ผลประโยชน์ชดเชยรายได้ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในอันเนื่องจากการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย (สูงสุด 30 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
1,000
1,500
2,000
3. โรคร้ายแรง
ความคุ้มครอง
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
ผลประโยชน์อันเนื่องมาจากโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่ง หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เป็นครั้งแรกดังต่อไปนี้
- โรคมะเร็งระยะลุกลาม
- โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
- โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
- โรคไตวายเรื้อรัง
- ภาวะโคม่า
- การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก
- โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ
- ตับวาย
- โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง / โรคปอดระยะสุดท้าย
- ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
50,000
100,000
250,000
500,000

รายละเอียดประกัน

ความคุ้มครอง Health Me Plus

1. ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
1,000,000
3,000,000
5,000,000
10,000,000
 
1.1 ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน
 
หมวดที่ 1 ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุด 365 วัน)
      ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย และ/หรือ ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (Intensive Care Inpatient Room) จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ให้เป็นจำนวน 2 เท่าของผลประโยชน์สำหรับค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) สูงสุดไม่เกิน ...15....วัน
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
8,000
10,000
12,000
15,000
 
 
หมวดที่ 2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
 
หมวดย่อยที่ 2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
 
 
หมวดย่อยที่ 2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
 
 
หมวดย่อยที่ 2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
 
 
หมวดย่อยที่ 2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
10,000
10,000
10,000
10,000
 
 
หมวดที่ 3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
8,000
10,000
12,000
15,000
 
 
หมวดที่ 4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
 
หมวดย่อยที่ 4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
 
 
หมวดย่อยที่ 4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
 
 
หมวดย่อยที่ 4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee)
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
 
 
หมวดย่อยที่ 4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee)
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
 
 
หมวดย่อยที่ 4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
 
 
หมวดที่ 5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery)
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
 
 
1.2 ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
 
หมวดที่ 6 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
 
หมวดย่อยที่ 6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน ..30.. วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
 
 
หมวดย่อยที่ 6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน ..30.. วัน หลังจากออกจากการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย)
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
 
 
หมวดที่ 7 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน ..24.. ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
10,000
10,000
10,000
10,000
 
 
หมวดที่ 8 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละครั้ง ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
10,000
10,000
10,000
10,000
 
 
หมวดที่ 9 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
15,000
15,000
20,000
20,000
 
 
หมวดที่ 10 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
100,000
100,000
100,000
100,000
 
 
หมวดที่ 11 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
100,000
100,000
100,000
100,000
 
 
หมวดที่ 12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
 
 
หมวดที่ 13 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
 
 
การมีส่วนร่วมจ่าย
 
ความรับผิดส่วนแรก
...20,000... บาทต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
 
 
ค่าใช้จ่ายร่วม
-
 
2. ข้อตกลงคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) (รวมการถูกฆาตกรรมและถูกทำร้ายร่างกาย และอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
100,000
100,000
100,000
100,000
 
 

ความคุ้มครองเลือกซื้อเพิ่มเติม

1. การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)

การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก) (1 ครั้งต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี)
แผน 1
แผน 2
แผน 3
1,000
1,500
2,000
 
 

2. ผลประโยชน์ชดเชยรายได้ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในอันเนื่องจากการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย

ผลประโยชน์ชดเชยรายได้ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในอันเนื่องจากการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย (สูงสุด 30 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
แผน 1
แผน 2
แผน 3
1,000
1,500
2,000
 
 

3. โรคร้ายแรง

ผลประโยชน์อันเนื่องมาจากโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่ง หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เป็นครั้งแรกดังต่อไปนี้
- โรคมะเร็งระยะลุกลาม
- โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
- โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
- โรคไตวายเรื้อรัง
- ภาวะโคม่า
- การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก
- โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ
- ตับวาย
- โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง / โรคปอดระยะสุดท้าย
- ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
50,000
100,000
250,000
500,000
 
 

หมายเหตุ

รายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขทั่วไป ข้อกำหนดและข้อยกเว้น เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพส่วนบุคคล แบบพิเศษพลัส
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัยสำหรับต่ออายุกรมธรรม์ตามช่วงอายุ และสงวนสิทธ์ในการพิจารณาเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือกำหนดค่าใช้จ่ายร่วม(Copayment)

เงื่อนไขการรับประกัน

1. ผู้เอาประกันภัยอายุ 11 - 70 ปี (สามารถต่ออายุได้สูงสุดถึง 80 ปี) เฉพาะสัญชาติไทย ที่พำนักในประเทศไทยเท่านั้น
2. สามารถซื้อแผนประกันนี้ได้ 1 กรมธรรม์ต่อคนเท่านั้น
3. ไม่ประกอบอาชีพ ช่างก่อสร้าง ช่างไม้ ช่างปูน ช่างเหล็ก ช่างทาสี ช่างไฟฟ้า ช่างท่อ ช่างประปา ช่างซ่อมต่างๆ กรรมกร คนงานก่อสร้าง พนักงานทำความสะอาด พนักงานฉีดยาฆ่าแมลง-กำจัดปลวก คนงานในโรงงานผลิตแก๊ส/ วัตถุระเบิด/ ดินปืน พนักงานในแท่นขุดเจาะน้ำมัน พนักงานในเหมืองแร่ พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานดับเพลิง นักประดาน้ำ อาชีพทำไร่ ทำสวน และประมง เช่น คนกรีดยาง คนงานในไร่ ในสวน ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ลูกเรือประมง พนักงานในโรงงานผลิตแบตเตอรี่ /ถ่านไฟฉาย /ปิโตรเลียม /โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ / โรงงานที่ต้องใช้กัมมันตภาพรังสีในการผลิต เช่น โรงงานผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ ผู้ที่ทำงานสัมผัสฝุ่นละอองจากถ่านหินและน้ำมัน ฝุ่นแร่ใยหิน (Asbestos) หรือ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมี / ฝุ่น / ควัน ผู้ที่ประกอบอาชีพหรือมีหน้าที่ขับรถทั่วไป (ให้รวมถึงมอเตอร์ไซด์รับจ้าง และพนักงานส่งเอกสารด้วย) พนักงานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง พนักงานปฏิบัติงานบนที่สูง พนักงานที่ต้องปฏิบัติงานกับเครื่องจักร นักกีฬาอาชีพประเภทที่มีการใช้ความเร็วในการแข่งขัน การปะทะกัน เช่น แข่งรถ ชกมวย รักบี้ เป็นต้น
4. ผู้เอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง และไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด (ผู้เอาประกันภัยต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท)
5. ผู้ขอเอาประกันภัยอายุตั้งแต่ 60ปีขึ้นไป ขอผลการตรวจสุขภาพประจำปีทุกราย

เงื่อนไขและข้อกำหนดที่สำคัญ

1. บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์จากการบาดเจ็บหรือการป่วยรวมถึงสภาวการณ์และอาการเรื้อรังที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
2. บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์จากการป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์เป็นครั้งแรก
3. บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์จากการป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์เป็นครั้งแรก
4. ผลประโยชน์โรคร้ายแรง ที่เลือกซื้อเพิ่มเติม บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ สำหรับการป่วยด้วยโรคร้ายแรงใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์เป็นครั้งแรก