*เลขบัตรประชาชน / Passport
*ชื่อ/นามสกุล (ภาษาไทย)
*วันเกิด  
- ปี
ผู้รับสิทธิ์ต้องมีอายุตั้งแต่ 0 - 0 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด)
*เบอร์มือถือ
*อีเมล
*ที่อยู่ปัจจุบันของผู้เอาประกันภัย (During stay in Thailand)