ประกันภัยอุบัติเหตุ มาดามแคร์

ประกันภัยอุบัติเหตุ มาดามแคร์

รายละเอียดประกัน

ความคุ้มครอง
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อบ.2) (ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ข้อ 2)
 
 
1.1 กรณีอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย
 
(สูงสุดต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย)
100,000
300,000
500,000
1,000,000
 
1.2 กรณีอุบัติเหตุในวันหยุดราชการ และเสาร์-อาทิตย์     
 
(จ่ายเพิ่มเติมจากข้อ 1.1) (สูงสุดต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย)
200,000
600,000
1,000,000
2,000,000
2. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อบ.2) จากอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (สูงสุดต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย)
100,000
300,000
500,000
1,000,000
3. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง จากอุบัติเหตุทั่วไปรวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย หรือขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
10,000
30,000
50,000
100,000
4. ผลประโยชน์การศัลยกรรมตกแต่งเพื่อให้กลับมาสู่สภาพเดิม ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง จากอุบัติเหตุทั่วไปรวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย หรือขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (ผลประโยชน์เพิ่มเติมจากข้อ 3)
10,000
30,000
50,000
100,000
5. ผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้รายวัน กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล จากอุบัติเหตุทั่วไปรวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย หรือขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
500
500
1,000
1,500

เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร

อายุที่รับประกันภัย
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
16 – 65 ปี
1,500
2,250
3,700
4,800
66 – 70 ปี
2,100
3,500
5,300
6,600

รายละเอียดประกัน

ความคุ้มครอง

1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อบ.2) (ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ข้อ 2)
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
 
1.1 กรณีอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย (สูงสุดต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย)
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
100,000
300,000
500,000
1,000,000
 
1.2 กรณีอุบัติเหตุในวันหยุดราชการ และเสาร์-อาทิตย์ (จ่ายเพิ่มเติมจากข้อ 1.1) (สูงสุดต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย)
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
200,000
600,000
1,000,000
2,000,000
 
2. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อบ.2) จากอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (สูงสุดต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย)
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
100,000
300,000
500,000
1,000,000
 
3. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง จากอุบัติเหตุทั่วไปรวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย หรือขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
10,000
30,000
50,000
100,000
 
4. ผลประโยชน์การศัลยกรรมตกแต่งเพื่อให้กลับมาสู่สภาพเดิม ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง จากอุบัติเหตุทั่วไปรวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย หรือขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (ผลประโยชน์เพิ่มเติมจากข้อ 3)
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
10,000
30,000
50,000
100,000
 
5. ผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้รายวัน กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล จากอุบัติเหตุทั่วไปรวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย หรือขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
500
500
1,000
1,500
 
 

เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร

อายุที่รับประกันภัย
16 – 65 ปี
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
1,500
2,250
3,700
4,800
66 – 70 ปี
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
2,100
3,500
5,300
6,600
 

เงื่อนไขการรับประกัน

1. ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุ 16-70 ปี (สามารถต่ออายุได้สูงสุดถึง 75 ปี) (การคำนวณอายุ = ปีที่ทำประกันภัย ลบด้วยปีเกิด)
2. รับประกันภัยเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น
3. รับประกันภัยเฉพาะคนไทย ที่มีสัญชาติไทย
4. ผู้เอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง หรือได้รับบาดเจ็บ และไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต
5. ไม่รับประกันภัยผู้ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้ คนขับรถแท็กซี่ ผู้ที่ประกอบอาชีพหรือมีหน้าที่ขับรถทั่วไป (ให้รวมถึงมอเตอร์ไซด์รับจ้าง และพนักงานส่งเอกสารด้วย) รปภ. คนงานก่อสร้าง ลูกเรือ ประมง พนักงานดับเพลิง พนักงานในเหมือง คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมันทั้งวิศวกรและ คนงาน พนักงานทำความสะอาดกระจกอาคารสูง พนักงานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง
6. ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันได้คนละ 1 ฉบับ

คำเตือน

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

หมายเหตุ

รายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข แผนประกันภัย และเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุ โดยการพิจารณาจากอายุผู้เอาประกันภัย และประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทน