​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ประกันเดินทางต่างประเทศ เมืองไทย Happy Trip

เที่ยวสบายใจได้ทุก "Life Style" แผนรายเดี่ยวความคุ้มครองที่ทำให้คุณอิสระในการเดินทางได้อย่างอุ่นใจ

ประกันเดินทางต่างประเทศ เมืองไทย Happy Trip

เที่ยวสบายใจได้ทุก "Life Style" แผนรายเดี่ยวความคุ้มครองที่ทำให้คุณอิสระในการเดินทางได้อย่างอุ่นใจ

รายละเอียดประกัน

ความคุ้มครอง
Eco
Eco Plus
Good
Best
Perfect
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ ถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
 
ผู้เอาประกันภัยอายุ 1 - 75 ปี
1,500,000
1,500,000
1,500,000
3,000,000
5,000,000
ผู้เอาประกันภัยอายุ 76 - 80 ปี
1,500,000
1,500,000
1,500,000
2,000,000
3,000,000
2. การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ จากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย
 
ผู้เอาประกันภัยอายุ 1 - 75 ปี
2,000,000
2,000,000
2,000,000
3,000,000
5,000,000
ผู้เอาประกันภัยอายุ 76 - 80 ปี
1,500,000
1,500,000
1,500,000
2,000,000
3,000,000
3. การรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย
 
ผู้เอาประกันภัยอายุ 1 - 75 ปี
150,000
150,000
150,000
200,000
500,000
ผู้เอาประกันภัยอายุ 76 - 80 ปี
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000
4.ผลประโยชน์ชดเชยระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
-
-
1,000 บาทต่อวัน สูงสุด 20,000 บาท
1,500 บาทต่อวัน สูงสุด 30,000 บาท
2,000 บาทต่อวัน สูงสุด 40,000 บาท
5. การเลื่อน หรือการบอกเลิกการเดินทาง
-
-
300,000
300,000
500,000
6. ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง
-
-
300,000
300,000
500,000
7. การจี้เครื่องบิน
-
-
200,000
200,000
200,000
8. ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง
-
1,000 บาททุกๆ 6 ชั่วโมง สูงสุด 5,000 บาท
2,000 บาททุกๆ 6 ชั่วโมง สูงสุด 10,000 บาท
6,000 บาททุกๆ 6 ชั่วโมง สูงสุด 30,000 บาท
8,000 บาททุกๆ 6 ชั่วโมง สูงสุด 40,000 บาท
9. การพลาดการต่อเที่ยวบิน
-
-
5,000
15,000
20,000
10. การสูญเสีย หรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัว
-
5,000
30,000
40,000
60,000
11. ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว (จ่ายส่วนเกินจาก 1,000 บาทแรก)
-
-
1,000
3,000
5,000
12. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
-
-
10,000
30,000
40,000
13. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
500,000
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
14. ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง
-
-
-
25,000
35,000
15. ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ
30 วัน
30 วัน
30 วัน
30 วัน
30 วัน
16. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนาค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา
30 ล้านบาท
30 ล้านบาท
30 ล้านบาท
30 ล้านบาท
30 ล้านบาท
17. ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน
-
-
1,000
1,000
1,500
18.ค่าใช้จ่ายในเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล
-
-
50,000
50,000
50,000
ระยะเวลาเดินทาง (วัน)
Asia
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร (บาท)
1 - 4
165
199
367
620
890
5 - 6
211
227
482
707
998
7 - 8
238
256
541
888
1,185
9 - 10
264
284
602
987
1,247
11 - 14
317
340
697
1,122
1,497
15 - 21
395
425
870
1,480
1,981
22 - 31
514
553
1,166
1,805
2,625
32 - 40
714
767
1,452
2,337
3,300
41 - 50
752
810
1,714
2,646
4,128
51 - 60
814
876
2,059
3,195
5,003
61 - 70
1,011
1,086
2,360
3,453
5,403
71 - 80
1,131
1,214
2,694
3,853
6,187
81 - 90
1,250
1,426
3,169
4,170
6,893
91 - 120
1,618
1,740
3,999
4,778
8,438
121 - 150
1,895
2,161
4,474
5,125
10,229
151 - 180
2,305
2,479
4,949
6,188
11,229
1 ปี (ไม่เกิน 90 วันต่อการเดินทาง)
1,466
1,577
3,427
4,255
7,017
1 ปี (ไม่เกิน 180 วันต่อการเดินทาง)
2,763
3,113
5,139
6,719
12,382
ระยะเวลาเดินทาง (วัน)
Worldwide
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร (บาท)
1 - 4
220
251
492
655
1,210
5 - 6
282
303
609
807
1,380
7 - 8
317
341
613
905
1,389
9 - 10
351
378
760
1,006
1,543
11 - 14
422
453
913
1,208
1,851
15 - 21
527
567
1,142
1,509
2,314
22 - 31
685
694
1,393
2,066
2,776
32 - 40
950
962
2,020
2,560
4,222
41 - 50
974
1,048
2,168
3,194
4,953
51 - 60
1,002
1,142
2,613
3,534
5,292
61 - 70
1,243
1,337
2,846
3,701
6,136
71 - 80
1,283
1,461
2,937
3,962
6,865
81 - 90
1,347
1,620
3,384
4,387
7,719
91 - 120
1,845
2,102
4,459
4,709
9,650
121 - 150
2,367
2,697
5,408
5,878
10,881
151 - 180
2,520
3,190
5,853
6,558
11,820
1 ปี (ไม่เกิน 90 วันต่อการเดินทาง)
1,955
2,105
3,512
4,607
8,021
1 ปี (ไม่เกิน 180 วันต่อการเดินทาง)
3,258
3,712
6,417
7,226
13,986
หมายเหตุ
เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมภาษีและอากรแสตมป์

เงื่อนไขการรับประกัน

1. รับประกันอายุ 1-80 ปี
2. แผนประกันแบบรายปี คุ้มครองการเดินทางสูงสุด 90 วัน หรือ 180 วันต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี
3. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถขอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางนี้ได้เพียง 1 ฉบับในช่วงเวลาเดินทางเดียวกัน
4. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น และสิ้นสุดที่ประเทศไทยเท่านั้น
5. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงและสมบรูณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ

รายละเอียดประกัน

ความคุ้มครอง

1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ ถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
ผู้เอาประกันภัยอายุ 1 - 75 ปี
Eco
Eco Plus
Good
1,500,000
1,500,000
1,500,000
Best
Perfect
3,000,000
5,000,000
ผู้เอาประกันภัยอายุ 76 - 80 ปี
Eco
Eco Plus
Good
1,500,000
1,500,000
1,500,000
Best
Perfect
2,000,000
3,000,000
 
2. การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ จากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย
ผู้เอาประกันภัยอายุ 1 - 75 ปี
Eco
Eco Plus
Good
2,000,000
2,000,000
2,000,000
Best
Perfect
3,000,000
5,000,000
ผู้เอาประกันภัยอายุ 76 - 80 ปี
Eco
Eco Plus
Good
1,500,000
1,500,000
1,500,000
Best
Perfect
2,000,000
3,000,000
 
3. การรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย
ผู้เอาประกันภัยอายุ 1 - 75 ปี
Eco
Eco Plus
Good
150,000
150,000
150,000
Best
Perfect
200,000
500,000
ผู้เอาประกันภัยอายุ 76 - 80 ปี
Eco
Eco Plus
Good
75,000
75,000
75,000
Best
Perfect
75,000
75,000
 
4.ผลประโยชน์ชดเชยระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
Eco
Eco Plus
Good
-
-
1,000 บาทต่อวัน สูงสุด 20,000 บาท
Best
Perfect
1,500 บาทต่อวัน สูงสุด 30,000 บาท
2,000 บาทต่อวัน สูงสุด 40,000 บาท
 
5. การเลื่อน หรือการบอกเลิกการเดินทาง
Eco
Eco Plus
Good
-
-
300,000
Best
Perfect
300,000
500,000
 
6. ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง
Eco
Eco Plus
Good
-
-
300,000
Best
Perfect
300,000
500,000
 
7. การจี้เครื่องบิน
Eco
Eco Plus
Good
-
-
200,000
Best
Perfect
200,000
200,000
 
8. ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง
Eco
Eco Plus
Good
-
1,000 บาททุกๆ 6 ชั่วโมง สูงสุด 5,000 บาท
2,000 บาททุกๆ 6 ชั่วโมง สูงสุด 10,000 บาท
Best
Perfect
6,000 บาททุกๆ 6 ชั่วโมง สูงสุด 30,000 บาท
8,000 บาททุกๆ 6 ชั่วโมง สูงสุด 40,000 บาท
 
9. การพลาดการต่อเที่ยวบิน
Eco
Eco Plus
Good
-
-
5,000
Best
Perfect
15,000
20,000
 
10. การสูญเสีย หรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัว
Eco
Eco Plus
Good
-
5,000
30,000
Best
Perfect
40,000
60,000
 
11. ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว (จ่ายส่วนเกินจาก 1,000 บาทแรก)
Eco
Eco Plus
Good
-
-
1,000
Best
Perfect
3,000
5,000
 
12. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
Eco
Eco Plus
Good
-
-
10,000
Best
Perfect
30,000
40,000
 
13. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
Eco
Eco Plus
Good
500,000
500,000
1,000,000
Best
Perfect
1,500,000
2,000,000
 
14. ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง
Eco
Eco Plus
Good
-
-
-
Best
Perfect
25,000
35,000
 
15. ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ
Eco
Eco Plus
Good
30 วัน
30 วัน
30 วัน
Best
Perfect
30 วัน
30 วัน
 
16. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนาค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา
Eco
Eco Plus
Good
30 ล้านบาท
30 ล้านบาท
30 ล้านบาท
Best
Perfect
30 ล้านบาท
30 ล้านบาท
 
17. ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน
Eco
Eco Plus
Good
-
-
1,000
Best
Perfect
1,000
1,500
 
18.ค่าใช้จ่ายในเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล
Eco
Eco Plus
Good
-
-
50,000
Best
Perfect
50,000
50,000
 
 
ระยะเวลาเดินทาง (วัน) (Asia)
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร (บาท)
 
1 - 4 วัน
Eco
Eco Plus
Good
165
199
367
Best
Perfect
620
890
 
5 - 6 วัน
Eco
Eco Plus
Good
211
227
482
Best
Perfect
707
998
 
7 - 8 วัน
Eco
Eco Plus
Good
238
256
541
Best
Perfect
888
1,185
 
9 - 10 วัน
Eco
Eco Plus
Good
264
284
602
Best
Perfect
987
1,247
 
11 - 14 วัน
Eco
Eco Plus
Good
317
340
697
Best
Perfect
1,122
1,497
 
15 - 21 วัน
Eco
Eco Plus
Good
395
425
870
Best
Perfect
1,480
1,981
 
22 - 31 วัน
Eco
Eco Plus
Good
514
553
1,166
Best
Perfect
1,805
2,625
 
32 - 40 วัน
Eco
Eco Plus
Good
714
767
1,452
Best
Perfect
2,337
3,300
 
41 - 50 วัน
Eco
Eco Plus
Good
752
810
1,714
Best
Perfect
2,646
4,128
 
51 - 60 วัน
Eco
Eco Plus
Good
814
876
2,059
Best
Perfect
3,195
5,003
 
61 - 70 วัน
Eco
Eco Plus
Good
1,011
1,086
2,360
Best
Perfect
3,453
5,403
 
71 - 80 วัน
Eco
Eco Plus
Good
1,131
1,214
2,694
Best
Perfect
3,853
6,187
 
81 - 90 วัน
Eco
Eco Plus
Good
1,250
1,426
3,169
Best
Perfect
4,170
6,893
 
91 - 120 วัน
Eco
Eco Plus
Good
1,618
1,740
3,999
Best
Perfect
4,778
8,438
 
121 - 150 วัน
Eco
Eco Plus
Good
1,895
2,161
4,474
Best
Perfect
5,125
10,229
 
151 - 180 วัน
Eco
Eco Plus
Good
2,305
2,479
4,949
Best
Perfect
6,188
11,229
 
1 ปี (ไม่เกิน 90 วันต่อการเดินทาง)
Eco
Eco Plus
Good
1,466
1,577
3,427
Best
Perfect
4,255
7,017
 
1 ปี (ไม่เกิน 180 วันต่อการเดินทาง)
Eco
Eco Plus
Good
2,763
3,113
5,139
Best
Perfect
6,719
12,382
 
ระยะเวลาเดินทาง (วัน) (Worldwide)
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร (บาท)
 
1 - 4 วัน
Eco
Eco Plus
Good
220
251
492
Best
Perfect
655
1,210
 
5 - 6 วัน
Eco
Eco Plus
Good
282
303
609
Best
Perfect
807
1,380
 
7 - 8 วัน
Eco
Eco Plus
Good
317
341
613
Best
Perfect
905
1,389
 
9 - 10 วัน
Eco
Eco Plus
Good
351
378
760
Best
Perfect
1,006
1,543
 
11 - 14 วัน
Eco
Eco Plus
Good
422
453
913
Best
Perfect
1,208
1,851
 
15 - 21 วัน
Eco
Eco Plus
Good
527
567
1,142
Best
Perfect
1,509
2,314
 
22 - 31 วัน
Eco
Eco Plus
Good
685
694
1,393
Best
Perfect
2,066
2,776
 
32 - 40 วัน
Eco
Eco Plus
Good
950
962
2,020
Best
Perfect
2,560
4,222
 
41 - 50 วัน
Eco
Eco Plus
Good
974
1,048
2,168
Best
Perfect
3,194
4,953
 
51 - 60 วัน
Eco
Eco Plus
Good
1,002
1,142
2,613
Best
Perfect
3,534
5,292
 
61 - 70 วัน
Eco
Eco Plus
Good
1,243
1,337
2,846
Best
Perfect
3,701
6,136
 
71 - 80 วัน
Eco
Eco Plus
Good
1,283
1,461
2,937
Best
Perfect
3,962
6,865
 
81 - 90 วัน
Eco
Eco Plus
Good
1,347
1,620
3,384
Best
Perfect
4,387
7,719
 
91 - 120 วัน
Eco
Eco Plus
Good
1,845
2,102
4,459
Best
Perfect
4,709
9,650
 
121 - 150 วัน
Eco
Eco Plus
Good
2,367
2,697
5,408
Best
Perfect
5,878
10,881
 
151 - 180 วัน
Eco
Eco Plus
Good
2,520
3,190
5,853
Best
Perfect
6,558
11,820
 
1 ปี (ไม่เกิน 90 วันต่อการเดินทาง)
Eco
Eco Plus
Good
1,955
2,105
3,512
Best
Perfect
4,607
8,021
 
1 ปี (ไม่เกิน 180 วันต่อการเดินทาง)
Eco
Eco Plus
Good
3,258
3,712
6,417
Best
Perfect
7,226
13,986
 

เงื่อนไขการรับประกัน

1. รับประกันอายุ 1-80 ปี
2. แผนประกันแบบรายปี คุ้มครองการเดินทางสูงสุด 90 วัน หรือ 180 วันต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี
3. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถขอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางนี้ได้เพียง 1 ฉบับในช่วงเวลาเดินทางเดียวกัน
4. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น และสิ้นสุดที่ประเทศไทยเท่านั้น
5. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงและสมบรูณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ
 

ข้อยกเว้นสำคัญ

1. ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
2. โรคหรือภาวะที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Conditions)
3. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพย์ติด สารเสพติดให้โทษ
4. สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย หรือต่อต้านรัฐบาล การประกาศกฎอัยการศึก การก่อการร้าย
5. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบิน, พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน, ทหาร, ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
6. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมเล่นหรือฝึกซ้อมหรือแข่งขันกีฬาอาชีพ
7. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมกิจกรรมต่อไปนี้ :  การเดินเขา เดินป่าตามเส้นทางธรรมชาติที่มีการค้างคืนทุกกรณี เช่น การเดินเขาแบบ Trekking , Backpacking   การแคมป์ปิ้งบนภูเขาทุกรูปแบบ  การปีนหรือไต่หน้าผาทุกรูปแบบ รวมถึงหน้าผาจำลอง หรืออื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  การปีนเขาทุกรูปแบบ

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไปหรือการเดินทางภายในประเทศต่อไปนี้ :

เกาหลีเหนือ, คิวบา, ซีเรีย, ซูดาน, บุรุนดี, ปากีสถาน, ปาเลสไตน์, รวันดา, ลิเบีย, เลบานอน, ไลบีเรีย, อัฟกานิสถาน, อาเซอร์ไบจาน, อิรัก, อิสราเอล, อิหร่าน, อุซเบกิสถาน, เอธิโอเปีย, เอริเทรีย, แองโกลา, แอลจีเรีย, เฮติ