เงื่อนไขการสมัครเอาประกันภัยผ่านเว็บไซต์

1.การกรอกข้อมูลในใบคำขอเอาประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอเอาประกันภัยให้ครบถ้วน และความเป็นจริงทุกประการ เพราะ อาจเป็นเหตุแห่งการปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865

2.การระบุผู้รับประโยชน์ในสัญญาประกันภัย
ผู้รับประโยชน์ต้องมีความสัมพันธ์ต่อกันกับผู้เอาประกันภัย โดยมีฐานะดังต่อไปนี้เท่านั้น บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงบุตรบุญธรรมที่มีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมถูกต้องตามกฎหมาย บิดา มารดา คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย และเครือญาติตามสายเลือด เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา เป็นต้น

3.การชำระเบี้ยประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยต้องชำระเบี้ยประกันภัยตามวิธีการ และช่องทางที่บริษัทกำหนด อันถือเป็นการชำระเบี้ยประกันภัยกับบริษัทโดยตรง หากต้องการชำระเบี้ยประกันภัยทางช่องทางอื่น โปรดติดต่อบริษัทโดยตรง

4.ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
ความคุ้มครองเริ่มต้นเมื่อบริษัทฯ ได้รับชำระเบี้ยประกันภัยและได้พิจารณาอนุมัติรับประกันภัยตามใบคำขอเอาประกันภัยแล้วเท่านั้น เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์

5.การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
การสมัครเอาประกันภัยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ถือว่าผู้ขอเอาประกันภัยเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544

ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการสมัครเอาประกันภัยผ่านเว็บไซต์ทุกข้อแล้ว โดยตกลงและยินยอมว่าหากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวข้อใดข้อหนึ่งอันเป็นสาระสำคัญ บริษัทมีสิทธิปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยนี้
ยอมรับและดำเนินการต่อ