เมืองไทยห่วงใยคุณ

(ฟรี! ลงทะเบียนรับสิทธิ์ประกันภัยการแพ้วัคซีนไวรัสโคโรนา 2,000,000 สิทธิ์)

คลิกเพื่ออ่านความคุ้มครอง
MUANGTHAI
INSURANCE
CONNECT
YOUR SMILE
ขณะนี้มีผู้มาลงทะเบียนแล้ว 501,283 คน
*เลขบัตรประชาชน / Passport
*ชื่อ/นามสกุล (ภาษาไทย)
*วันเกิด  
- ปี
ผู้รับสิทธิ์ต้องมีอายุตั้งแต่ 18 - 99 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด)
*เบอร์มือถือ
*อีเมล
*ที่อยู่ปัจจุบันของผู้เอาประกันภัย (During stay in Thailand)
  • ผู้รับสิทธิ์ต้องมีอายุตั้งแต่ 18 - 99 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด)
  • ผู้รับสิทธิ์ต้องมี สัญชาติไทยเท่านั้น และพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย
  • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ลงทะเบียน 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
  • ระยะเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ 20 พฤษภาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564
  • ผู้รับสิทธิ์ ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และได้รับการฉีดวัคซีนโดยโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมในประเทศไทยเท่านั้น"
  • ไม่คุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
  • กรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คุ้มครองภายใน 60 วัน นับจากวันที่ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  • ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผย ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพและข้อมูลของข้าพเจ้าต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
  • ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯใช้ และจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวที่ข้าพเจ้า ให้ไว้บนแบบฟอร์มนี้เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์นำเสนอข่าวสารบริการ หรือผลิตภัณฑ์ประกันภัยของบริษัทฯ
  • ข้าพเจ้ายินยอม ยืนยันคำตอบข้างต้นว่าเป็นไปตามความจริงทุกข้อ หากข้าพเจ้ายินยอม ปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จจะมีผลให้สัญญาประกันภัยนี้ตกเป็นโมฆียะ ซึ่งบริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา