ประกันภัยเดินทางในประเทศ แผน TA ปันสุข

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

MUANGTHAI
INSURANCE
CONNECT
YOUR SMILE
  • คำนวณราคา
  • กรอกข้อมูล
  • ชำระเงิน
*เลือกแบบแผนประกันภัย
*วันที่เดินทาง  
*จำนวนผู้เอาประกันภัย
*วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว
** ไม่คุ้มครอง กรณีเกิดเหตุขณะร่วมกิจกรรมต่อไปนี้ ล่าสัตว์ แข่งรถ/เรือ/ม้า เล่นหรือแข่งสกี เจ็ตสกี แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่เพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้น/ลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน เครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ปีนหรือไต่เขา ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศ
*เดินทางโดย
*ต้นทาง - ปลายทาง
รายการเบี้ยประกันภัย
เบี้ยประกันภัยสุทธิ
บาท
อากรแสตมป์
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
เบี้ยประกันภัยรวม
บาท
เบี้ยประกันภัยรวมทั้งสิ้น