ประกันภัยเดินทางในประเทศ TA ปันสุข (แบบเดี่ยว)

เที่ยวทั่วไทยปลอดภัยทุก Life Style คุ้มครองคุณจากอุบัติเหตุ รวมถึงเงินชดเชยกรณีถูกยกเลิกการเดินทาง และยังคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ประกันภัยเดินทางในประเทศ TA ปันสุข (แบบเดี่ยว)

เที่ยวทั่วไทยปลอดภัยทุก Life Style คุ้มครองคุณจากอุบัติเหตุ รวมถึงเงินชดเชยกรณีถูกยกเลิกการเดินทาง และยังคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน

รายละเอียดประกัน

ความคุ้มครอง
แผน 1
แผน 2
แผน 3
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ (รวมการถูกฆาตกรรม/ทำร้ายร่างกาย) ขณะเดินทาง
200,000
500,000
1,000,000
2. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
200,000
500,000
1,000,000
3. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
100,000
100,000
100,000
4. ผลประโยชน์การยกเลิกการเดินทาง
5,000
10,000
15,000
5. ผลประโยชน์การสูญเสีย เสียหาย หรือสูญหายต่อสัมภาระในการเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว
5,000
10,000
15,000
6. ผลประโยชน์ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
200,000
500,000
1,000,000
7. ผลประโยชน์การลดจำนวนวันเดินทาง
2,000
5,000
10,000

เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร

ระยะเวลาเดินทาง
แผน 1
แผน 2
แผน 3
1 - 4 วัน
48
95
160
5 - 7 วัน
79
185
310
8 - 10 วัน
110
258
450
11 - 14 วัน
150
352
642

เงื่อนไขการรับประกัน

1. ผู้เอาประกันภัย ต้องมีอายุ 1- 85 ปี ใช้ปีเกิดเทียบกับวันที่ตกลงทำประกันภัย
2. ในช่วงเวลาเดินทางเดียวกัน ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันได้คนละ 1 ฉบับเท่านั้น
3. รับประกันภัยเฉพาะคนไทยที่เดินทางภายในประเทศไทยเท่านั้น
4. ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง หรือได้รับบาดเจ็บ และไม่เป็นผู้วิกลจริต

หมายเหตุ

1. กิจกรรมที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง ได้แก่ ล่าสัตว์, แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด, แข่งม้า, เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกี, แข่งสเก็ต, ชกมวย, โดดร่ม (เว้นแต่เป็นการโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต), ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน, เครื่องร่อน, เล่นบันจี้จั๊มพ์, ปีนหรือไต่เขา, ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศ
2. ไม่คุ้มครองกรณีที่เดินทางโดยยานพาหนะ ดังต่อไปนี้
- ยานพาหนะที่ไม่ได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และไม่ได้ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์
- ขณะผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำยานพาหนะใดๆ
- อากาศยานที่มิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
3. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

รายละเอียดประกัน

ความคุ้มครอง

1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ (รวมการถูกฆาตกรรม/ทำร้ายร่างกาย) ขณะเดินทาง
แผน 1
แผน 2
แผน 3
200,000
500,000
1,000,000
 
2. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
แผน 1
แผน 2
แผน 3
200,000
500,000
1,000,000
 
3. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
แผน 1
แผน 2
แผน 3
100,000
100,000
100,000
 
4. ผลประโยชน์การยกเลิกการเดินทาง
แผน 1
แผน 2
แผน 3
5,000
10,000
15,000
 
5. ผลประโยชน์การสูญเสีย เสียหาย หรือสูญหายต่อสัมภาระในการเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว
แผน 1
แผน 2
แผน 3
5,000
10,000
15,000
 
6. ผลประโยชน์ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
แผน 1
แผน 2
แผน 3
200,000
500,000
1,000,000
 
7. ผลประโยชน์การลดจำนวนวันเดินทาง
แผน 1
แผน 2
แผน 3
2,000
50,000
10,000
 
 

เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร

1 - 4 วัน
แผน 1
แผน 2
แผน 3
48
95
160
 
5 - 7 วัน
แผน 1
แผน 2
แผน 3
79
185
310
 
8 - 10 วัน
แผน 1
แผน 2
แผน 3
110
258
450
 
11 - 14 วัน
แผน 1
แผน 2
แผน 3
150
352
642
 

เงื่อนไขการรับประกัน

1. ผู้เอาประกันภัย ต้องมีอายุ 1- 85 ปี ใช้ปีเกิดเทียบกับวันที่ตกลงทำประกันภัย
2. ในช่วงเวลาเดินทางเดียวกัน ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันได้คนละ 1 ฉบับเท่านั้น
3. รับประกันภัยเฉพาะคนไทยที่เดินทางภายในประเทศไทยเท่านั้น
4. ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง หรือได้รับบาดเจ็บ และไม่เป็นผู้วิกลจริต
 

หมายเหตุ

1. กิจกรรมที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง ได้แก่ ล่าสัตว์, แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด, แข่งม้า, เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกี, แข่งสเก็ต, ชกมวย, โดดร่ม (เว้นแต่เป็นการโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต), ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน, เครื่องร่อน, เล่นบันจี้จั๊มพ์, ปีนหรือไต่เขา, ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศ
2. ไม่คุ้มครองกรณีที่เดินทางโดยยานพาหนะ ดังต่อไปนี้
- ยานพาหนะที่ไม่ได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และไม่ได้ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์
- ขณะผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำยานพาหนะใดๆ
- อากาศยานที่มิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
3. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย