ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรค Care for Kids (ครอบครัว)

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

MUANGTHAI
INSURANCE
CONNECT
YOUR SMILE
  • คำนวณราคา
  • กรอกข้อมูล
  • ชำระเงิน
*แบบประกันภัย
รายการเบี้ยประกันภัย
เบี้ยประกันภัยสุทธิ
บาท
อากรแสตมป์
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
เบี้ยประกันภัยรวม
บาท
เบี้ยประกันภัยรวมทั้งสิ้น