PA สุขสันต์ 555

คุ้มครองค่ารักษา ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และวงเงินต่อปี พร้อมเงินชดเชยสูงสุด 365 วัน

PA สุขสันต์ 555

คุ้มครองค่ารักษา ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และวงเงินต่อปี พร้อมเงินชดเชยสูงสุด 365 วัน

รายละเอียดประกัน

ความคุ้มครอง
แผน 1
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) คุ้มครองสูงสุดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยไม่เกิน
100,000
 
1.1  กรณีอุบัติเหตุทั่วไป  (ไม่รวมข้อ 1.2)
100,000
 
1.2  กรณีการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย หรือกรณีอุบัติเหตุ
 
ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (สูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
50,000
2. ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจาก การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทั่วไป (สูงสุด 365 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) (รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย หรือขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
500
3. ผลประโยชน์ การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไปแต่ละครั้ง (รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย หรือขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
5,000

เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร

อายุที่รับประกันภัย
แผน 1
16 – 70 ปี (ต่ออายุถึง 80 ปี)
555

เงื่อนไขการรับประกัน

1. อายุผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุ 16-70 ปี (สามารถต่ออายุได้สูงสุดถึง 80 ปี) คำนวณจากปีปัจจุบันลบปีเกิด โดยไม่ดูวันและเดือนเกิด
2. ต้องมีสุขภาพร่างการแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง หรือได้รับบาดเจ็บ และไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต
3. ไม่รับประกันภัยอาชีพ คนขับรถแท็กซี่ ผู้ที่ประกอบอาชีพหรือมีหน้าที่ขับรถทั่วไป (ให้รวมถึงมอเตอร์ไซค์รับจ้าง และพนักงานส่งเอกสารด้วย) รปภ. คนงานก่อสร้าง ลูกเรือประมง พนักงานดับเพลิง พนักงานในเหมือง คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมันทั้งวิศวกรและคนงาน พนักงานทำความสะอาดกระจกอาคารสูง พนักงานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง
4. จำนวนกรมธรรม์สูงสุด ต่อคน : ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันได้คนละ 1 ฉบับ
5. รับประกันภัยเฉพาะคนไทย ที่มีสัญชาติไทย

หมายเหตุ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข แผนประกันภัย และเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุ โดยการพิจารณาจากอายุผู้เอาประกันภัย และประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทน

รายละเอียดประกัน

1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) คุ้มครองสูงสุดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยไม่เกิน
แผน 1
100,000
 
1.1  กรณีอุบัติเหตุทั่วไป  (ไม่รวมข้อ 1.2)
แผน 1
100,000
 
1.2  กรณีการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย หรือกรณีอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (สูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
แผน 1
50,000
 
2. ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจาก การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทั่วไป (สูงสุด 365 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) (รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย หรือขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
แผน 1
500
 
3. ผลประโยชน์ การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไปแต่ละครั้ง (รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย หรือขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
แผน 1
5,000
 

เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร

อายุที่รับประกันภัย
16 – 70 ปี (ต่ออายุถึง 80 ปี)
แผน 1
555
 

เงื่อนไขการรับประกัน

1. อายุผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุ 16-70 ปี (สามารถต่ออายุได้สูงสุดถึง 80 ปี) คำนวณจากปีปัจจุบันลบปีเกิด โดยไม่ดูวันและเดือนเกิด
2. ต้องมีสุขภาพร่างการแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง หรือได้รับบาดเจ็บ และไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต
3. ไม่รับประกันภัยอาชีพ คนขับรถแท็กซี่ ผู้ที่ประกอบอาชีพหรือมีหน้าที่ขับรถทั่วไป (ให้รวมถึงมอเตอร์ไซค์รับจ้าง และพนักงานส่งเอกสารด้วย) รปภ. คนงานก่อสร้าง ลูกเรือประมง พนักงานดับเพลิง พนักงานในเหมือง คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมันทั้งวิศวกรและคนงาน พนักงานทำความสะอาดกระจกอาคารสูง พนักงานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง
4. จำนวนกรมธรรม์สูงสุด ต่อคน : ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันได้คนละ 1 ฉบับ
5. รับประกันภัยเฉพาะคนไทย ที่มีสัญชาติไทย
 

หมายเหตุ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข แผนประกันภัย และเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุ โดยการพิจารณาจากอายุผู้เอาประกันภัย และประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทน