ประกันภัยโรคปอดพลัส

ประกันภัยโรคปอดพลัส

รายละเอียดประกัน

ความคุ้มครอง
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
1. ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (IPD) จ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินจำกัดสำหรับการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง จำกัดค่าห้องต่อวันไม่เกินค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน
 
1.1 สำหรับโรคปอดอักเสบ หรือปอดบวม (Pneumonia)
10,000
20,000
40,000
60,000
1.2 สำหรับโรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever)
ไม่คุ้มครอง
20,000
40,000
60,000
2. ค่ารักษาพยาบาลกรณีที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) (OPD) 1 ครั้งต่อวัน สูงสุด 30 ครั้งต่อปี
 
2.1 สำหรับโรคปอดอักเสบ หรือปอดบวม (Pneumonia)
500
500
1,000
1,000
2.2 สำหรับโรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever)
ไม่คุ้มครอง
500
1,000
1,000
3. เงินชดเชยรายวันระหว่างเป็นผู้ป่วยใน (สูงสุด 5 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
 
3.1 สำหรับโรคปอดอักเสบ หรือปอดบวม (Pneumonia)
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
500
1,000
3.2 สำหรับโรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever)
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
500
1,000
4. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) (รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย)
25,000
25,000
25,000
50,000

เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์

อายุรับประกันภัย (ปี)
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
6-19 ปี
370
690
1,380
1,820
20-49 ปี
300
550
1,080
1,420
50-70 ปี
500
970
1,950
2,520

รายละเอียดประกัน

1. ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (IPD) จ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินจำกัดสำหรับการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง จำกัดค่าห้องต่อวันไม่เกินค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน
 
1.1 สำหรับโรคปอดอักเสบ หรือปอดบวม (Pneumonia)
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
10,000
20,000
40,000
60,000
 
 
1.2 สำหรับโรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever)
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
ไม่คุ้มครอง
20,000
40,000
60,000
 
2. ค่ารักษาพยาบาลกรณีที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) (OPD) 1 ครั้งต่อวัน สูงสุด 30 ครั้งต่อปี
 
2.1 สำหรับโรคปอดอักเสบ หรือปอดบวม (Pneumonia)
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
500
500
1,000
1,000
 
 
2.2 สำหรับโรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever)
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
ไม่คุ้มครอง
500
1,000
1,000
 
3. เงินชดเชยรายวันระหว่างเป็นผู้ป่วยใน (สูงสุด 5 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
 
3.1 สำหรับโรคปอดอักเสบ หรือปอดบวม (Pneumonia)
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
500
1,000
 
 
3.2 สำหรับโรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever)
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
500
1,000
 
4. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) (รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย)
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
25,000
25,000
25,000
50,000
 
 

เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์

อายุรับประกันภัย (ปี)
6-19 ปี
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
370
690
1,380
1,820
 
20-49 ปี
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
300
550
1,080
1,420
 
50-70 ปี
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
500
970
1,950
2,520
 
 

เงื่อนไขการรับประกัน

1. ผู้เอาประกันภัยอายุ 6 - 70 ปี (คำนวณจากปีปัจจุบันลบปีเกิด โดยไม่ดูวันและเดือนเกิด)
2. รับประกันภัยเฉพาะคนไทย สัญชาติไทย ที่พำนักในประเทศไทยเท่านั้น
3. ผู้เอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง และไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด (ผู้เอาประกันภัยต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท)
4. สามารถซื้อแผนประกันนี้ได้ 1 กรมธรรม์ต่อคนเท่านั้น
5. ไม่รับประกันภัยผู้ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้ ช่างก่อสร้าง ช่างไม้ ช่างปูน ช่างเหล็ก ช่างทาสี ช่างไฟฟ้า ช่างท่อ ช่างประปา ช่างซ่อมต่างๆ กรรมกร คนงานก่อสร้าง พนักงานทำความสะอาด พนักงานฉีดยาฆ่าแมลง-กำจัดปลวก คนงานในโรงงานผลิตแก๊ส/ วัตถุระเบิด/ ดินปืน พนักงานในเหมืองคนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมันทั้งวิศวกรและ คนงาน พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานดับเพลิง คนงานในไร่/สวน/ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ นักประดาน้ำ ชาวประมง ลูกเรือประมง พนักงานในโรงงานผลิตแบตเตอรี่ /ถ่านไฟฉาย /ปิโตรเลียม /โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ / โรงงานที่ต้องใช้กัมมันตภาพรังสีในการผลิต เช่น โรงงานผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ ผู้ที่ทำงานสัมผัสฝุ่นละอองจากถ่านหินและน้ำมัน ฝุ่นแร่ใยหิน (Asbestos) หรือ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมี / ฝุ่น / ควัน ผู้ที่ประกอบอาชีพหรือมีหน้าที่ขับรถทั่วไป (ให้รวมถึงมอเตอร์ไซด์รับจ้าง และพนักงานส่งเอกสารด้วย) พนักงานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง พนักงานปฏิบัติงานบนที่สูง พนักงานที่ต้องปฏิบัติงานกับเครื่องจักร
6. ต้องไม่มีประวัติการเจ็บป่วยและได้รับการรักษาโรคปอดอักเสบอย่างน้อย 1 ปี ก่อนขอเอาประกันภัย
7. ไม่รับประกันภัยสำหรับผู้ขอเอาประกันภัยที่มีประวัติติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และมีภาวะแทรกซ้อนที่ปอด หรือติดเชื้อที่ปอด

เงื่อนไขและข้อกำหนดที่สำคัญ

1. บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์จากการบาดเจ็บหรือการป่วยรวมถึงสภาวการณ์และอาการเรื้อรังที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
2. บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์จากการป่วยที่เกิดขึ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์เป็นครั้งแรก